[HEI] House of Events InnovationKrajinská · 11288/44 · 821 06 · Bratislava – Podunajské Biskupice · Slovensko
info@heicluster.sk · +421 903 460 048

HEI je združením právnických osôb a nezávislých odborníkov zaoberajúcich sa otázkami týkajúcimi sa organizáciou a zabezpečením podujatí. Cieľom HEI je prispieť k výskumu a vzdelávaniu v oblasti spoločenských vied, ktoré súvisia s organizáciou a zabezpečením podujatí a s podporou exportu služieb týkajúcich sa podujatí do EÚ a do celého sveta.


Novinky

PPP spolupracuje s HEI

12.05.2021

Prezident PPP M.Ištván a výkonný riaditeľ klastra House of Events Innovation (HEI) V.Bošiak podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. PARTNERSTVÁ PRE PROSPERITU (PPP) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v januári 2001 a bola oficiálne zaregistrovaná v júni 2001. Základnou filozofiou našej činnosti je presvedčenie, že úspešná spoločnost musí nevyhnutne stáť na trvalej spolupráci a komunikácii politickej (teda rozhodovacej) sféry s občianskou. Vytváranie verejno-súkromných partnerstiev (public – privat partnerships) pod gesciou mimovládnej neziskovej organizácie považujeme za cestu k transparentnej spolupráci na skutočne spoločensky prospešných projektoch. Viac informácií: www.p3.sk

Projekt ISPOS

01.09.2021

HEI - združenie právnických osôb a nezávislých odborníkov zaoberajúcich sa otázkami týkajúcimi sa organizáciou a zabezpečením podujatí začalo dňa 01.09.2021 realizovať projekt Inovačné služby poskytované organizátorom podujatí v rámci výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraja. Cieľom projektu je prispieť k posilneniu výskumu, technologického rozvoja a inovácií, ktoré súvisia s organizáciou a zabezpečením podujatí a s podporou exportu služieb týkajúcich sa podujatí do EÚ a do celého sveta.
Projekt ISPOS


O nás

Našou víziou je:

 • Byť lídrom v optimalizácii a automatizácii procesov organizácie podujatí v Európe
 • Pomáhať slovenským spoločnostiam presadzovať sa s organizáciou podujatí a subdodávkach na európskom a svetovom trhu
 • Viesť k spoločensky zodpovednému podnikaniu s akcentom na životné prostredie

Našou misiou je:

 • Poskytovať vysokú pridanú hodnotu pri organizácii podujatí
 • Prostredníctvom IT služieb prispievať k zlepšeniu efektivity a obchodných výsledkov slovenských spoločností pri organizácii podujatí
 • Prostredníctvom analýzy získaných údajov zlepšiť úspešnosť propagácie, organizovania a realizácie podujatí
 • Akcelerovať a zefektívniť organizačné činnosti slovenských firiem pri organizácii podujatí
 • Prispieť k trvalej udržateľnosti a akcentu na životné prostredie pri organizácii podujatí

Máme nasledovné strategické ciele:

 1. Organizovanie vzdelávacích aktivít, prednášok, diskusií, seminárov a konferencií o organizácii a zabezpečení podujatí;
 2. Realizácia odborných projektov, optimalizácie a automatizácie procesov podujatí;
 3. Vypracovať optimalizované schémy organizácie podujatí s dôrazom na bezpečnosť a kultúrno spoločenský prínos pre miestnu komunitu;
 4. Vzdelávanie organizátorov podujatí v oblasti bezpečnosti, ekologickej orientácie a orientácie na životné prostredie a udržateľnosť voči životnému prostrediu;
 5. Realizovať výskum na základe získaných údajov od účastníkov podujatí, analyzovať získané informácie a definovať skupiny účastníkov takýchto podujatí, ako aj ich spotrebiteľské preferencie. Využitie údajov pri rešpektovaní požiadaviek GDPR pre následné aktivity a vytváranie siete spolupracujúcich podujatí;
 6. Vytváranie a podpora systematických kontaktov s odbornými inštitúciami a akademickými pracoviskami v Slovenskej republike a v zahraničí;
 7. Spolupráca s ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktorých činnosť je v súlade s cieľom HEI.

Naši členovia

BIZ Consulting, s.r.o.

Zakladajúci člen

WISE3 s.r.o.

Zakladajúci člen

Pre gurmánov, s.r.o.

Zakladajúci člen

Albo, s.r.o.

Pridružený člen

Paneurópska vysoká škola – Fakulta informatiky

Pridružený člen

D&D STUDIO s.r.o.

Pridružený člen

INBOX SK S.R.O.

Pridružený člen

INFO PARTNER, s.r.o.

Pridružený člen

GM-LINK, s.r.o

Pridružený člen

Bratislavský samosprávny kraj

Spolupracujúca organizácia

Partnerstvá pre prosperitu (PPP), o.z.

Spolupracujúca organizácia

Spolupráca členov

Členom HEI môžu byť len právnické osoby, ktoré súhlasia s účelom HEI a stanovami HEI. HEI má dve skupiny členov:

 • zakladajúci členovia
 • pridružení členovia a spolupracujúce organizácie
Členovia HEI sú povinní:
 • dodržiavať stanovy, interné smernice a predpisy HEI
 • pomáhať pri plnení cieľov HEI a aktívne sa podieľať na jeho práci
 • obhajovať záujmy HEI
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok HEI

Členovia klastra sa stretávajú na valnom zhromaždení členov minimálne jedenkrát ročne. Zakladajúci členovia sa stretávajú na pavidelných stretnutiach minimálne jedenkrát za 2 týždne. Správna rada je najvyšší orgán HEI. Správnu radu tvoria nominanti všetkých zakladajúcich členov združenia. Každý zakladajúci člen združenia môže nominovať jedného člena správnej rady.

Financovanie klastra

Zdrojom financovania HEI sú najmä:

 • dary a dobrovoľné príspevky
 • dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, štátnych orgánov, a to aj zo zahraničia
 • úroky z vkladov na bankových účtoch
 • príjmy z vlastnej činnosti pri napĺňaní cieľov HEI
 • ostatné príjmy

Finančné prostriedky HEI sa vedú na samostatnom bankovom účte. Hospodárenie s majetkom a majetkovými právami HEI sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Zodpovednosť za hospodárenie HEI nesie Predstavenstvo klastra.

Ako sa stať členom

V prípade, že Vaša organizácia je IT spoločnosťou alebo spoločnosťou, ktorá zdieľa naše hodnoty a má záujem spolupodieľať sa na rozvoji priemyslu podujatí na Slovensku, budeme radi, ak sa stanete našim pridruženým členom alebo spolupracujcim subjektom.

Výška členských poplatkov pre členov, riadnych členov, pridružených členov, ako aj spolupracujúce subjekty, je určená nasledovne:

 • Pridružený člen - podnikateľský subjekt - 300 EUR / kalendárny rok
 • Pridružený člen - nepodnikateľský subjekt - 200 EUR / kalendárny rok
 • Nadštandardné členské kategórie - dohodou

V prípade záujmu o členstvo žiadateľ zasiela písomnú žiadosť, v slovenskom jazyku, obsahom ktorej je zdôvodnenie záujmu o členstvo v združení a uvedením činností, ktorými budúci člen mieni napĺňať účel založenia združenia.

Žiadateľ o členstvo zároveň zasiela vyplnený evidenčný list člena, výpis z registra (obchodného / z.p.o. / n.o. / iného príslušného registra), základné informácie o žiadateľovi formou prezentácie / propagačného materiálu, referencie z podobných organizácií, ktorých je členom a prípadne referencie od riadneho člena združenia.

Vyplnené dokumenty zašlite poštou na našu kontaktnú adresu alebo e-mailom.

Po doručení žiadosti a príslušných dokumentov sa uskutoční stretnutie medzi žiadateľom (týka sa iba žiadateľov z biznisovej sféry), výkonným riaditeľom združenia a členmi Správnej rady, ktorí sa budú chcieť rozhovoru zúčastniť, za účelom prediskutovania očakávaní a dôvodov vstupu do združenia a krátkeho popisu aktivít žiadateľa.

Následne bude žiadosť predložená na schválenie Správnej rade združenia.

V prípade otázok či pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na info@heicluster.sk

Dokumenty na stiahnutie

Prihláška

Evidenčný list


Členstvo v organizáciách a certifikácie

Únia klastrov Slovenska

V roku 2019 sa HEI stalo členom Únie klastrov Slovenska. Únia klastrov Slovenska vznikla v roku 2010 ako záujmové združenie právnických osôb s cieľom podpory rozvoja klastrov a klastrovej politiky na Slovensku.

Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence

Po absolvovaní Cluster Management Benchmarking Exercise, ktoré uskutočnil European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) of VDI/VDE Innovation + Technik GmbH bol klastru HEI udelený certifikát „Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence“.

Orgány HEI

Správna rada HEI

 • JUDr. Pavel Nechala, PhD.
 • Radoslav Nackin
 • Ing. Viliam Bošiak, MBA

Predstavenstvo HEI

 • Ing. Vladimír Bošiak - programový riaditeľ
 • Ing. Viliam Bošiak, MBA - výkonný riaditeľ